2014-02-03

03.02.2014 - Актуални въпроси от практиката по прилагане на ЗДДС. Промени за 2014 г.

6 учебни часа

Място на провеждане: гр. София, Хотел Дедеман Принцес София, бул. Княгиня Мария Луиза 131

Онлайн-регистрация

Лектор: Калина Златанова - данъчен консултант

К.Златанова

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА:

Измененията в ЗДДС за 2014 г.
1.Промени, свързани с договорите за лизинг с опция. Данъчни последици от това от гледна точка на правото на приспадане на данъчен кредит за леките автомобили.
2.Промени свързани с данъчното третиране на бартерните сделки.
3.Промени свързани с данъчната основа на безвъзмездното извършване на подобрение на нает или предоставен за ползване актив.
4.Промени свързани с данъчната основа на доставките на стоки/услуги, налични към датата на дерегистрация по закона.
5.Специален режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност – доставки и лица, от които може да се прилага. Условия за регистрация. Начисляване на данъка и документиране на доставката. Дерегистрация при специалния режим. Право на приспадане на данъчен кредит във връзка със специалния режим.

6.Други промени. 

  • Промени по отношение на правото на приспадане на данъчен кредит за леки автомобили. Приложими хипотези относно правото на приспадане на данъчен кредит за леки автомобили (транспортни услуги с леки автомобили, наем на леки автомобили). Анализ на видовете лизингови договори в контекста на разпоредбите за право на приспадане на данъчен кредит. Данъчна и съдебна практика, свързана с правото на приспадане на данъчен кредит на автомобилите N1.
  • Промени по отношение на извършването на ремонт и подобрения на наети активи. Кога следва да се начислява ДДС за безвъзмездна услуга по ремонт или подобрение на нает актив. Данъчна основа върху която трябва да се начислява ДДС в тези случаи. Възможни проблеми, които могат да възникнат във връзка с ремонта и подобренията на наети активи.
  • Промени свързани с възможността за увеличаване на размера на вече ползван частичен данъчен кредит или на неползван навремето данъчен кредит (корекция в посока увеличение). Кога може да се извърши корекция в посока увеличение в контекста на придобити леки автомобили. Формула за изчисляване на размера на кредита, условия и период на упражняване. 
  • Промени свързани с документирането на доставките – нови реквизити на фактурите, електронни фактури, съхранение на фактури, възможност да се издава обобщена фактура за серия от доставки.
  • Особености при бартерните сделки – данъчно събитие и изискуемост на данъка, данъчна основа на доставките. Коментар на практиката на Европейския съд.
  • Годишна корекция на ползван данъчен кредит през годината. Изчисляване на размера на годишната корекция. Отразяване в справката декларация. 
  • Актуални моменти от данъчната практика във връзка с отказване на данъчен кредит при липса на доставка и кадрови капацитет на доставчиците по веригата. Национална съдебна практика по въпроса и практика на Европейския съд.
  • Практика на Европейския съд във връзка с премахване на данъчния риск за бюджета. Коментар на съдебни решения.
  • Данъчно третиране на задържан депозит, капаро и задатък. Указание на НАП по въпроса.
  • Свободна дискусия и въпроси на участниците. 

 

Регистрация на участниците: 09.00 - 09.30
Начало на семинара: 09:30 ч.
Кафе-пауза: 11.00 - 11.30 ч.
Обедна почивка: 13.00 - 14.00 ч.
Край на семинара: 15.30 ч.

Такса за участие в семинара: 150 лв. с ДДС. За отстъпки, моля, свържете се с нас на посочените по-долу телефони.

Таксата за участие включва материали, кафе-пауза и сертификат за участие.

Срок за записване: 24.01.2014 г. или до изчерпване на местата

Минимален брой участници: 15 

Организаторите си запазват правото за отменяне или промяна на датата на семинара при по-малко от 15 записали се участници.

Таксата за участие се превежда по банков път по сметката на: 

ГТМ ООД
ОББ АД
IBAN BG77UBBS80021081812518
BIC UBBSBGSF
Основание за превода: Семинар ЗДДС 03.02.2014 г.

Политика за записване и възстановяване на суми: Вашата заявка ще бъде валидна след постъпило плащане по сметката на ГТМ ООД. При отказ от участие в семинара до 3 дни преди неговото провеждане, ще Ви бъде възстановена таксата минус 30 лв. административна такса. При отказ от участие в семинара след този период, ще Ви бъде удържана 50 % от таксата. При отказ от участие в деня на семинара не се възстановяват суми.

Онлайн-регистрация

За допълнителна информация можете да се свържете с Елена Льондева на следните координати: 

Тел.: 028185937; GSM: 0884 886566; e-mail - eliondeva@mtgbg.com