Схема "Безопасен труд"

Информация:

Бюджетна линия: BG051PO001-2.3.03

Приоритетна ос 2: Повишаване на производителността и адаптивността на заетите
Основна област на интервенция: 2.3. Подобряване условията на труд на работното място

Краен срок за подаване на проектни предложения: 26.11.2012 г. , 16.30 ч.

Цел на процедурата: Схемата цели подобряване условията на труд в предприятията при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа. Операцията ще допринесе за адаптиране на управленските процеси в предприятията към нов подход при регламентирането и нормирането на труда и изграждането на съвременна система от трудови стандарти. Предвидените дейности ще допринесат за повишаване на производителността на заетите в подкрепените предприятия. 

Специфични цели:

- Спомагане усъвършенстването на организацията на трудовата дейност в предприятията и създаване на предпоставки за повишаване производителността на труда и намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания;

- Повишаване на ефективността на производството и производителността на труда чрез създаване на условия за рационално използване и организация на трудовите, материалните и финансови ресурси.

Кои са допустимите кандидати: малки, средни и големи предприятия в качеството си на работодатели. Микропредприятията са недопустими кандидати.

Партньорството по настоящата процедура за безвъзмездна финансова помощ е недопустимо. Кандидатът има възможност да възлага изпълнението на дейности на изпълнители.

Общ бюджет на процедурата: 41 758 382,53 лв.

Размер на безвъзмездната финансова помощ за един кандидат:

 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 200 000 лева

Съфинансиране се изисква само от големи предприятия: 20% от общата сума по проекта.

Категория предприятие

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ

малки и средни предприятия

до 100%

големи предприятия

до 80%

Кои дейности са допустими за финансиране:  

 • Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, общо или на отделни елементи от нея - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ
 • Mодернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд, както и закупуване на колективни средства за защита;
 • Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;
 • Разработване (внедряване) и сертифициране на стандарт за безопасни условия на труд - Внедряване и сертифициране следният стандарт за здраве и безопасност при работа: BS OHSAS 18001:2007 (Ocupational Health and Safety System) - За допустими разходи при изпълнение на дейността се признават: - Разходи за подготовка на внедряване на стандарта; - Разходи за сертифициране и придобиване на сертификат;
 • Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване, технологии и обучение във връзка с нововъведен стандарт за здравословни и безопасни условия на труд.

Каква трябва да бъде продължителността на проекта: до 12 месеца, но не по-късно от 31.10.2014 г.

Кои са допустимите целеви групи: Заети лица в малки, средни и големи предприятия.

Приемливи/допустими разходи по настоящата процедура: 

Допустими преки разходи по правилата на ЕСФ: 

 • Разходи за възнаграждения и осигуровки от страна на работодателя за експертите, които ще извършват анализа на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност;
 • Разходи за възнаграждения и осигуровки от страна на работодателя за експертите, които ще подготвят внедряване на стандарт за безопасни условия на труд (преглед на състоянието; разработване на процедури и документация; подготовка за внедряване и др.);
 • Разходи за възнаграждения и осигуровки от страна на работодателя за преподавателите, които ще провеждат обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване, технологии и обучение във връзка с нововъведен стандарт за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Разходи за командировъчни (пътни, дневни и квартирни) на експертите, свързани с основните дейности;
 • Разходи за закупуване на материали и консумативи, необходими за изпълнение на дейностите по проекта, с изключение на недопустимите разходи по чл.10 , ал.1, т.3 от ПМС 180/2007 г.;
 • Разходи за наем;
 • Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност;
 • Разходи за електричество/отопление, поддръжка на помещения;
 • Разходи за анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност;
 • Разходи за подготовка на внедряване на стандарт за безопасни условия на труд и за сертифициране стандарт за безопасни условия на труд;
 • Разходи за обучаваща организация, която да извърши обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване, технологии и обучение във връзка с нововъведен стандарт за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Разходи за застраховки на обучаемите за периода на обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване, технологии;
 • Разходи за застраховка на закупеното по проекта оборудване;
 • Разходи за одит на изпълнението на проекта. В случаите, когато размерът на безвъзмездната финансова помощ по сключените договори е на стойност над 200 хил. лв., извършването на одит на изпълнението на проекта е задължително, като разходите за одит не могат да надвишават 1 на сто от размера на безвъзмездната финансова помощ;
 • Разходи за амортизация на амортизируеми активи, съгласно чл.11,т.3в на Регламент 1081/2006, свързани с обучението на работното място;
 • Разходи за невъзстановим данък върху добавената стойност /за разходите от група А/.  

Допустими преки разходи по правилата на ЕФРР (само там, където е приложимо - Допустимите преки разходи по правилата на ЕФРР по настоящата процедура не трябва да надвишават 25% от общо допустимите разходи от Група А - Допустими разходи по правилата на ЕСФ.): 

Разходите за модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на същeствуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд в предприятието, като:
1. Текущ ремонт на дълготрайни материални активи
2. Придобиване на дълготрайни материални активи - ДМА
2.1. Придобиване на компютри и хардуер
2.2. Придобиване на стопански инвентар
2.3. Придобиване на оборудване, машини и съоръжения
2.4. Придобиване на други ДМА - разходи, които не попадат в определените категории ДМА и надвишават стойностния праг на същественост за признаване на ДМА определен от кандидата и са заведени по сметка „Други Дълготрайни материални активи"
3. Придобиване на дълготрайни нематериални активи - ДНА 

Други допустими разходи:

Разходи за организация и управление - до 10% от разходите по ЕСФ + ЕФРР
Разходи за публичност и визуализация на проекта - до 5% от разходите по ЕСФ + ЕФРР.

Logo MTGЗа допълнителна информация лице за контакт: Елена Льондева - Управител на ГТМ ООД

e-mail: eliondeva@mtgbg.com тел.: 028185937; 0884886566